มาตราการระยะเร่งด่วน เพื่อการเฝ้่าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19

พิมพ์

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จึงประกาศ ดังนี้