ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563

พิมพ์

พร้อมนี้ ได้ส่งรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้