จ้างออกแบบจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงาน เพื่อให้บริการสาธารณะตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

พิมพ์

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีความประสงค์จะจ้างออกแบบอาคารอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นสำนักงาน  เพื่อให้บริการสาธารณะ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่  ปข ๒๐ เนื้อที่ ๑ ไร่ ๒ งาน ๓๔ ตารางวา 
ถนนสู้ศึก ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยมีราคากลางของงานจ้างออกแบบ ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๒๐,๐๐๐.- บาท
ผู้ให้บริการจ้างออกแบบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้