นโยบายนายก อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

คำแถลงนโยบาย

ของ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แถลงต่อ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

****************************************

 

เรียน    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้ กระผม นายสราวุธ  ลิ้มอรุณรักษ์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 มาตรา 35/4 กำหนดให้ ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระผม ในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ  พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ตลอดจนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้ความไว้วางใจ ให้กระผมเข้ามาบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ โดยมีหลักการเพื่อสานงานต่อ ก่องานใหม่ ยึดมั่น ความสามัคคี ปรองดอง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และเพื่อพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยให้ทรัพยากรบุคคลและทีมบริหารมีประสิทธิภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 กระผมจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นโยบายจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด / กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  มุ่งเน้นการบริหารราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาให้ความรู้ระบอบประชาธิปไตยด้านการเมือง การปกครอง การพัฒนาคุณภาพชีวิต การส่งเสริมการศึกษา ฟื้นฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ถนน  แหล่งน้ำ  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ อย่างทั่วถึง  ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  การสร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมการศึกษาและสาธารณสุข  การดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยได้กำหนดเป็นนโยบายไว้ 7 ด้าน ดังนี้

1.นโยบายด้านการบริหาร การเมือง การปกครอง

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ยึดหลักธรรมาภิบาล เสริมสร้างความสมานฉันท์ การปฏิบัติงานมุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถก้าวทันต่อการเจริญเติบโตของจังหวัดและเทคโนโลยีในอนาคต  ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการรณรงค์ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

                       โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้

                       1.1 สนองตอบนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  นโยบายจังหวัด การมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ชุมชน และภาคประชาชน

                       1.2 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้มาตรฐานตามระบบราชการ

                       1.3 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ ปรับกระบวนทัศน์  ในการปฏิบัติงานให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มุ่งเน้นความสมานฉันท์ มีการทำงานเป็นทีม และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานและเป็นข้าราชการที่ดี

                       1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและพัฒนา ตลอดจนประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน บูรณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและสามารถตอบสนองประชาชนได้อย่างแท้จริง

                       1.5 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และสนับสนุนการให้ความรู้ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมือง และการเลือกตั้ง

                       1.6 ส่งเสริมการรณรงค์ ปกป้องสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนส่งเสริมความสมานฉันท์ของประชาชน

                       1.7 จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง และนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. นโยบายด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีความมั่นคงและมีคุณภาพตามวิถีภูมิปัญญาไทย และได้รับบริการที่ดี มุ่งเน้นการจัดการศึกษาในทุกระบบตลอดจนการให้บริการทางด้านการศึกษา และส่งเสริมทำนุบำรุงศาสนาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้

                       2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพที่ดีในสังคมและต่อบ้านเมืองในอนาคต

                       2.2 จัดการศึกษาโรงเรียนในความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาอย่างแท้จริงตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการนำสื่อและเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา

                       2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงให้ต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบ

                       2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในทุกด้าน และการมีจิตอาสา

                      2.5 ประสานความร่วมมือและสนับสนุนทุกภาคส่วน เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยสู่ชุมชนและท้องถิ่น

 

3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของประชาชน โดยให้เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการได้มาตรฐาน สามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ออกสู่ตลาดได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  มีการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ

                       โดยมีแนวทางการบริหารงานดังนี้

                       3.1 ส่งเสริมและพัฒนา ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐานและการขนส่งให้มีความสะดวกรวดเร็ว สามารถกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

                       3.2 พัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม การอุปโภค บริโภค

                       3.3 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

                       3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม

                       3.5 สนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและภาวะภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำ

                       3.6 ส่งเสริมการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสมรวมถึงวางแนวทางพัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นระเบียบเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

                       3.7 สนับสนุนและรองรับภารกิจการถ่ายโอนด้านโครงสร้างพื้นฐาน อย่างเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพ

                       3.8 สนับสนุนให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ

4. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการท่องเที่ยว ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรในชุมชน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็ง

                       โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้    

                       4.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

                       4.2 สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น

                       4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลผลิตทางการเกษตรมาเป็นรายได้ของครอบครัวและชุมชนด้วยรูปแบบต่าง ๆ

                      4.4 ส่งเสริมสนับสนุนประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อสร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

                       4.5 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ และร่วมกันพัฒนาการบริหารและบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

                       4.6 พัฒนาและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว โดยอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

                       4.7 สนับสนุนกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว พร้อมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมถึงการให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายอย่างเป็นระบบ

                      4.8 สนับสนุนและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

5. นโยบายด้านสาธารณสุขและการกีฬา

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายส่งเสริมและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี ส่งเสริมความรู้และการให้บริการ สาธารณสุขตลอดจนการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ

                       โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้

                       5.1 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ

                       5.2 สนับสนุนและส่งเสริมการรณรงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ

                       5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่ออกกำลังกายและการแข่งขันกีฬา ตลอดจนจัดการให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อน หย่อนใจให้กับประชาชน

                       5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภท ตลอดจนสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาในทุกระดับ

                       5.5 ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่จำเป็น และการดำเนินงานด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐานเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพและสุขภาพที่ดี

                       5.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเครือข่ายต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน

                      5.7 สนับสนุนให้ความช่วยเหลืองานด้านสาธารณสุข

6. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายบริหารจัดการ ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืน มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ตลอดจน การดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้และที่ดิน

                       โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้  

                       6.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตนเอง

                       6.2 พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                       6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยประสานความช่วยเหลือกับ   ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในระดับจังหวัด

                       6.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

                       6.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ตลอดจนส่งเสริมการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร

7. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

                       องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีนโยบายให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานและเป็นระบบ

                       โดยมีแนวทางการบริหารงาน ดังนี้    

                       7.1 การพัฒนา Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ และนักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

                       7.2 เสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับบุคลากรในองค์กรมากขึ้น

                       7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบ IT เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลรองรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร

                       7.4 สนับสนุนการใช้กล้อง CCTV ในการรักษาความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

                      7.5 ส่งเสริมและพัฒนาการรับรู้ข่าวสารในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ในช่องทางต่าง ๆ  มากขึ้น

 

*************************

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016