ตรวจสอบภายใน

  •                                                             
  • นางสวิตภรณ์  เมือง ณ ศรี                               นางสาวณัฐกุล  เสถียรกาล
  • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ             นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ

 

               - งานจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี
               - งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
               การจ่ายเงินทุกประเภท
               - ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน
               การจัดเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน
               - งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององคษกรปกครองส่วนท้องถิ่น
               - งานตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการให้เป็นไปตามนโยบาย
              วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด
              - งานวิเคราะห์และประเมินความมีประสิทธิภาพ ประหยัดคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ
 - งานประเมิน การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ
              - งานรายงานผล การตรวจสอบภายใน
              - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำแนวทางแก้ไข ปรับปรุงการปฎิบัติงานแก่หน่วยงาน
              รับตรวจและผู้เกี่ยวข้อง
              - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016