ฝ่ายจัดหาพัสดุ
                - งานจัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ
                - งานคืนหลักประกันสัญญา ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์สินประจำปีของ อปท.
                - งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์
                - งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง
                - งานขออนุมัติเบิกตัดปีขอขยายเวลาเบิกตัดปี
                - งานจัดทำหนังสือ รับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือ รับรองผลงาน
                - งานตอบข้อซักถามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ
   - งานนิติกรรมสัญญาซื้อ ขาย จ้างเหมาพัสดุ ทุกประเภท
                - งานระบบ e-gp ของกรมบัญชีกลาง
   - งานระบบ e-laas ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
                - งานจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างและทรัพย์ทุกประเภทของ อปท.
                - งานควบคุมตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ
                - งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์
   - งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ
   และทรัพย์สินของ อบจ.
                - งานจัดทำงบทรัพย์สิน
                - งานควบคุมตรวจสอบพัสดุประจำปี
                - งานจำหน่ายพัสดุ
    - งานขออนุญาตและจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้พัสดุประเภทที่ดินแลงสิ่งก่อสร้าง
                - งานคำนวนค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินทุกประเภท
                - งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
                - งานระบบ e-laas ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016