alt

  • alt
  • นางสาวสิราวรรณ เจริญจิตต์
  • หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
 ฝ่ายบริหารการศึกษา
                - งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                - งานนิเทศและงานประกันคุณภาพการศึกษา
                - งานการศึกษาพิเศษ (กรณีที่ถ่ายโอนโรงเรียน) 
                - งานแผนและโครงการ     
                - งานบริหารโรงเรียนในสังกัด
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  •  alt
  • นางสาวสุดารัตน์ สมส่วน
  • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม​
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                - งานการศึกษานอกระบบและส่งเสริมอาชีพ
                - งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
                - งานห้องสมุดประชาชน
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  •  
  • (ว่าง)
  • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
                - จัดตั้งศูนย์เยาวชน สนามกีฬาหรือลานกีฬาเพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการกิจกรรมของเด็กและเยาวชน
                - จัด/สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน
                - จัดชมรมหรือกลุ่มกีฬา ตลอดจนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ
                และหลักเสี่ยงยาเสพติด
                - งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
   - งานอาคารสถานที่ และสนามกีฬา
   - กิจกรรมเด็กและเยาวชน
                - งานบริหารจัดการท้่วไป
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016