• ว่าที่ร้อยตรีพิศิษฐ์  เกษแก้ว
  • หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
                - งานสำรวจ
                - งานออกแบบ และเขียนแบบ
                - งานประมาณราคากลาง
                - งานจัดทำราคากลาง
                - งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
                - งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
                - งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • นายศราวุธ สัจจปิยะนิจกุล
  • หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
                - งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
                - งานควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
                - งานตรวจสอบการก่อสร้าง
                - งานจัดทำแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
                - งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
                - งานรวบรวม จัดเก็บประวัติโครงการต่างๆ
                - งานธุรการ สารบรรณของกองช่าง
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  •  alt 
  • นายมานะ ฉิ่งเล็ก
  • หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกล
 ฝ่ายเครื่องจักรกล
                - งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
                - งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
                - งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
                - งานข่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
                - งานข่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
                - งานข่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                - งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษาการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
                - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
                - งานสนับสนุนการจัดสถานที่ทุกระดับตามนโยบาย
                - งานระบบไฟฟ้า
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
            -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  ฝ่ายผังเมือง
  - งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
  - งานกฎหมายว่าด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื่นที่และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  - งานกำหนดนโยบายด้านการพัฒนาเมือง
  - งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  - งานเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน
  - งานจัดทำแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง ด้านกายภาพด้านเศรษฐกิจ
  ด้านสังคม ด้านประชากร ด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง
  - งานพัฒนาบริเวณพื้นที่เฉพาะแห่งของเมืองที่มีคุณค่าหรือมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์
  - งานเสริมสร้างความเข้าใจและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน
  ในกระบวนการด้านผังเมือง
  - งานสร้างเครือข่ายการพัฒนาเมืองระหว่างท้องถิ่นกับหน่วยงานระดับต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือในงาน
  ด้านผังเมือง
  - งานสำรวจรังวัด จัดทำแผนที่กำหนดแนวเขตโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อบริหารและควบคุมการ
  ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมาย
  - งานวางแผนกำหนดแนวทางการปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
  - งานตรวจสอบและพิจารณาสิ่งล่วงล้ำพื้นที่สาธารณะเพื่อให้สอดคล้องกับผังเมืองและการรักษา
  สภาพแวดล้อม
  - งานปรับปรุงภูมิทัศน์
  - งานสวนสาธารณะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016