• alt
  • นางอุไร ทัดรัตน์
  • หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
 ฝ่ายกิจการสภา
            - งานสิทธิสวัสดิการของคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            - งานเลี้ยงรับรองการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการต่างๆ
           ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            - งานธุรการและงานสารบรรณ
           - งานเบิกจ่าย การยืมเงิน การโอนเงิน
           - งานจัดทำแผนและงบประมาณประจำปี
           - งานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ
           - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  •  alt
  • นางเตือนใจ ศรีเกษม
  • หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา
     ฝ่ายการประชุมสภา
            -  งานเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            -  งานเลขานุการผู้บริหาร
            -  งานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            - งานจัดทำระเบียบวาระการประชุม/รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            และคณะกรรมการต่างๆ ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะผู้บริหาร
            -  งานการตั้งกระทู้ถามและข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            -  งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับการประชุมการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
  • นางสาวปิยะวรรณ สัตรัตน์
  • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
     ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
            -  งานข้อมูลข่าวสารของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            -  งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติสภา คณะผู้บริหารหรือกรรมการต่างๆ
            ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            -  บริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำทางวิชาการของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            และคณะผู้บริหาร
            -  งานวส่งเสริมการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย
            -  งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการฝ่ายการเมืองท่องถิ่น
            -  งานฝึกอบรมและโครงการต่างๆ
            -  งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของคณะผู้บริหาร
            และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            -  งานการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหาร
            -  งานประชาสัมพันธ์ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะผู้บริหาร
            -  งานคึกษาระบบสารสนเทศเพีื่อนำมาใช้ในการทำงานให้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
            และคณะผู้บริหาร
            -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016