• alt
 • พันจ่าอากาศเอก พินิจ ผลพานิช
 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
                 - งานราชการทั่วไปของ อบจ.
                  - งานธุรการ งานสารบรรณ
                 - งานรัฐพิธี ราชพิธี พิธีการต่างๆ
                 - งานรับรอง/การตรวจประเมินองค์กร
    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย
    - งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - งานพัฒนาระบบข้อมูลรวม (ทั่วไป)
    - งานวิเทศสัมพันธ์
    - งานการเงินและสวัสดิการของสำนักปลัด
    - งานข้อมูลข่าวสาร
    - งานระบบสารสนเทศ
    - งานอาคารสำนักงาน
    - งานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
    - งานควบคุมดูแลรถยนต์ส่วนกลาง
    - งานจดทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง
    - งานบริการรถสุขาเคลื่อนที่
    - งานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สำนักหรือส่วนราชการใด
    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 •  
 •                                                                                                       นางเปรมพิศุทธิ์  ทองเสน
 •                                                                                                             หัวหน้าฝ่ายนิติการ
     ฝ่ายนิติการ
                - งานด้านนิติการ
                - งานเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติ อบจ.
                - งานการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
                - งานกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
                - งานเกี่ยวกับการดำเนินการนิติกรรมสัญญา
                - งานเกี่ยวกับศูนย์ดำรงธรรม
                - งานกิจการพาณิชย์
                - งานธุรการอากรรังนกอีแอ่น
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt
 • นางจันทิมา ปิ่นทอง
 • หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
     ฝ่ายอำนวยการ
                - งานสวัสดิการสังคม
                - งานสังคมสงเคราะห์
                - งานพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
                - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
                - งานเลือกตั้ง
                - งานบริหารความเสี่ยง
                - งานบุคคลของสำนักปลัด
                - งานพัสดุของสำนักปลัด
                - งานประชุมของสำนักปลัด
                - งานกำกับเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน อบจ. ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง
                และแผนการปฏิบัติราชการของ อบจ.
                - งานประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • alt
 • นายณภัทร อุบลน้อย
 • หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
     ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว
            - งานจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
            - งานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
            - งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
            - งานศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว
            - งานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
            - งานการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายผู้บริหาร
            - งานการจัดทำวารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
            - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016