ฝ่ายนิติบัญญัติ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 • นายทวีสิน พัฒนาภิรัส
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • เบอร์โทร ๐ ๓๒๕๑ ๑๐๘๑

 •                                              
 •                นางทัศนีย์ โพธิ์น้อย                                                   ายวิรัตน์ โพธิ์ทอง                
 • รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่หนึง       รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คนที่สอง
 • เบอร์โทร ๐๘ ๔๙๐๘ ๘๑๒๒                                   เบอร์โทร ๐๘ ๑๘๘๐ ๘๑๐๘

 • นางจันทิสา แดงโชติ
 • เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๗๒๐ ๐๕๒๔

 •                                       
 • นายปรีชา งามเหลือ                      นายทวีสิน พัฒนาภิรัส                        นายรวีโรจน์ แถมมี 
 • ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๑                   ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๒                 ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๓
 • เบอร์โทร ๐๘ ๘๗๕๐ ๙๗๓๘              เบอร์โทร ๐ ๓๒๕๑ ๑๐๘๑             เบอร์โทร ๐๘ ๐๙๒๖ ๓๒๗๑ 

 •                                       
 •             นายจารึก สุกสี                          นายอนันต์ ทองเหี่ยง                       นายอนุชา ฆังคัสสะ          
 •  ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๔                ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๕                  ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๖
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๐๑๖ ๑๒๘๘            เบอร์โทร ๐๙ ๕๙๕๐ ๖๕๙๕            เบอร์โทร ๐๘ ๖๘๐๗ ๘๗๖๖

 

 • นายมนัส นิลกลัด
 •  ส.อบจ. อ.หัวหิน เขต ๗
 • เบอร์โทร ๐๙ ๒๓๖๓ ๙๔๘๒

 •                                              
 • นายเอกชัย เชื้อวงศ์สกุล                                                   นางศุภรัตน์ ผาสุก     
 • ส.อบจ. อ.ปราณบุรี เขต ๑                                           ส.อบจ. อ.ปราณบุรี เขต ๒
 • เบอร์โทร ๐ ๓๒๘๒ ๘๗๘๙                                           เบอร์โทร ๐๘ ๖๘๐๓ ๓๖๙๖

 •                                              
 •              นายชูวิทย์ ศรีอ่อน                                                  นายเสกสันต์ เมืองจันทบุรี        
 •  ส.อบจ. อ.ปราณบุรี เขต ๓                                           ส.อบจ. อ.ปราณบุรี เขต ๔
 •   เบอร์โทร ๐๘ ๙๑๗๔ ๘๘๖๖                                         เบอร์โทร ๐๘ ๙๗๗๗ ๗๓๔๕  

         

 •                                       
 • นายประมุข เมืองจันทบุรี                   น.ส. คชาภา โพธิรัชต์                     นายสนธยา สังข์เครือ  
 • ส.อบจ. อ.สามร้อยยอด เขต ๑         ส.อบจ. อ.สามร้อยยอด เขต ๒       ส.อบจ. อ.สามร้อยยอด เขต ๓
 • เบอร์โทร ๐๙ ๖๕๙๕ ๗๙๕๔            เบอร์โทร ๐๙ ๖๕๓๖ ๙๔๑๓            เบอร์โทร ๐๘ ๓๐๔๔ ๓๓๖   

 •                                              
 •        นายเจษฎา แดงโชติ                                                 นายธิตินัย ตั้งบูรพาจิตร์      
 •   ส.อบจ. อ.กุยบุรี เขต ๑                                              ส.อบจ. อ.กุยบุรี เขต ๒  
 •   เบอร์โทร ๐๘ ๖๔๑๓ ๓๑๑๐                                           เบอร์โทร ๐๘ ๘๕๔๔ ๕๘๙๙ 

 •                                       
 • นายสมหมาย แดงโชติ                   นายนพรัตน์ เขียวหวาน                    นายจตุรงค์ เขียวหวาน
 • ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๑                  ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๒                    ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๓
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๖๕๕ ๖๕๖๑            เบอร์โทร ๐๘ ๖๐๔๗ ๘๘๙๘             เบอร์โทร ๐๘ ๑๑๙๐ ๗๐๐๐ 

 •                                              
 •     นายวิรัตน์ โพธิ์ทอง                                                  นายคเชนทร์ วิริยะเสรีกุล
 • ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๔                                                 ส.อบจ. อ.เมือง เขต ๕
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๘๘๐ ๘๑๐๘                                         เบอร์โทร ๐๘ ๗๗๕๔ ๕๒๒๕

 •                                       
 • นายชัยนรินท์ นิลธนาเกียรติ์                    นายวสุ โชคกิจการ                          นายลือยศ ภู่ทอง        
 • ส.อบจ. อ.ทับสะแก เขต ๑               ส.อบจ. อ.ทับสะแก เขต ๒              ส.อบจ. อ.ทับสะแก เขต ๓
 • เบอร์โทร ๐๖ ๕๙๔๙ ๑๙๗๙               เบอร์โทร ๐๙ ๙๑๙๖ ๔๗๙๖          เบอร์โทร ๐๘ ๒๒๒๙ ๗๙๘๗  

 •                                              
 •     นายวิเชียร ชูพันธ์                                                     นายบุญลือ ปานทอง  
 •    ส.อบจ. อ.บางสะพาน เขต ๑                                        ส.อบจ. อ.บางสะพาน เขต ๒ 
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๘๘๐ ๔๐๖๕                                              เบอร์โทร ๐๖ ๑๕๑๙ ๔๕๙๘

 •                                              
 •    นางทัศนีย์ โพธิ์น้อย                                                  นายชรินทร์ กาญจนรัตน์
 •  ส.อบจ. อ.บางสะพาน เขต ๓                                        ส.อบจ. อ.บางสะพาน เขต ๔
 • เบอร์โทร ๐๘ ๔๙๐๘ ๘๑๒๒                                            เบอร์โทร ๐๘ ๑๑๑๑ ๑๑๘๖  

​ 

 •                                              
 •          นายปราโมศย์ ตั้งซุยยัง                                                    นายพนม ศรีซ้อน             
 •   ส.อบจ. อ.บางสะพานน้อย เขต ๑                                 ส.อบจ. อ.บางสะพานน้อย เขต ๒
 • เบอร์โทร ๐๘ ๑๔๒๙ ๐๕๕๕                                            เบอร์โทร ๐๘ ๙๙๙๑ ๘๗๘๐
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016