• นางสาวส.ชวนพิศ แพ่งอุทัย
  • หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
                - งานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
                ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
                - งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง
                - งานจัดตั้งส่วนราชการและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ
                - งานการกำหนดตำแหน่งและปรับปรุงกำหนดตำแหน่ง
                - งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน
               การคัดเลือกเพื่อรับโอน
                - งานบรรจุและแต่งตั้ง
                - งานจัดทำ ควบคุม ตรวจสอบ แก้ใข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ
                - งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ
                - งานประเมินผลการปฎิบัติราชการ
                - งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน
                - งานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่ง
               ในระดับที่สูงขึ้น
                - งานการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  •  
  •  
  • (ว่าง)
  • หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม
                - งานการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
                - งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
                - งานการให้พ้นจากราชการ
                - งานเลขานุการของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริการงานบุคคล
                - งานการลาทุกประเภท
                - งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท
                - งานส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มสมรรถภาพในการปฎิบัติงาน
                - งานฝึกอบรม
                - งานแผนพัฒนาบุคลากร
                - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
                - งานประเมินประสทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA)
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016