• นางสาวนภาพร  ราชนวม
  • นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
  • รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
ฝ่ายบริการสาธารณสุข
                - งานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์และจัดทำแผนงานด้านสาธารณสุข
                - งานส่งเสริมสุขภาพ
                - งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
                - งานสุขาภิบาล ในสถานประกอบการ/ชุมชน
                - งานคุ้มครองผู้บริโภค
                - งานให้บริการด้านสาธารณสุข
                - งานเภสัชกรรม
                - งานพยาธิวิทยา
                - งานรังสีวิทยา
                - งานวิชาการทางการแพทย์
                - งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์
                - งานการแพทย์
                - งานการแพทย์ฉุกเฉิน
                - งานรักษาพยาบาล
                - งานศูนย์บริการสาธารณสุข
                - งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
                - งานบริหารสาธารณสุข
                - งานส่งเสริมป้องกันควบคุมโรค
                - งานเวชปฎิบัติครอบครัว
                - งานหลักประกันสุขภาพ
                - งานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ
                - งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข
                - งานกฏหมายสาธารณสุข
                - งานแพทย์แผนไทย
                - งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
                - งานการภาพและอาชีวบำบัด
                - งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย
                - งานทันตสาธารณสุข
                - งานส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
                - งานป้องกันและบำบัดการติดสารเสพติด
                - งานสัตวแพทย์
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  • นางเตือนใจ ศรีเกษม
  • หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา
  • รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
 ฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
                - งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
                - งานบริการรักษาความสะอาด
                - งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย
                - งานบริหารจัดการสิ่งปฎิกูล งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย
                - กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
                - การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
                - การเฝ่าระวังและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
                - งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
                - งานจัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อม
                - งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
                - งานวางแผนและจัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง
                - งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบคุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ
                - งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ
                - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เมนูสมาชิก
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

QR Code
อบจ.ประจวบคีรีขันธ์

 

ลิขสิทธิ์ © 2562-2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-3260-2017 โทรสาร 0-3260-2016